SolidOpt – Инструментариум за автоматизирани оптимизации на софтуерни приложения. Оптимизации, зависещи от приложната област

Абстракт: Магистърската дипломната работа на Васил Василев описва основните идеи, залегнали във фреймуорка. Прави анализ на проблемите в областта и сравнява между много съществуващи средства. Предлага архитектура и прототип на SolidOpt, като използваните подходи се аргументират детайлно.

Публикувана: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010

SolidOpt – Innovative Multiple Model Software Optimization Framework

Abstract: This paper discusses building up a framework, which helps the automated and dynamic optimization of the software. Disadvantages of existing frameworks and systems are described. We determine the underlying main ideas and principles in the development of SolidOpt framework. The advantages and the need of using multiple models are discussed. We suggest a scheme, which generalizes the multiple model ideas. Software processes and their interaction with the (operational) environment are analyzed.

Applying Model-View-Controller in Geometric Modelling Methodology

Abstract: Article describes the union of architectural pattern MVC and five-layer architecture for geometric modelling. Main purpose is creation of high-modular interactive systems. The imple-mentation includes different reusable object-oriented design patterns and shows a possible ap-plication of the architectural union.

Published: International conference Varna 2008

Публикации

Лист на свързаните със SolidOpt публикации

Ръководства

Текст на първо подниво - "Ръководства"

Бързо начало

Текст на първо подниво "Бързо начало"

Информация за нашия SVN

SVN (Subversion) е инструмент, използван от много разработчици на софтуер за управление на промени в изходния код. SVN предлага средствата да се съхранява не само текущата версия на сорс кода, но регистър на всички промени (и който е направил тези промени), които са се случили в този изходен код.