На 10.11.2009 ще се проведе семинар на тема: "Съвременни техники за оптимизация на софтуерни системи

Начало: 11:30, Ноември 10, 2009

Край: 13:30, Ноември 10, 2009

Пловдивски университет "П. Хилендарски", ФМИ, к.з. 531

На семинара ще бъдат разисквани съвременните проблеми при оптимизацията на системи с добър обектно-ориентиран дизайн. Ще се разгледат някои недостатъци на високо-параметричните системи от гледна точка на тяхното приложение. Ще се дискутира приложението на статични оптимизации и автоматизиран рефакторинг като решение на пониженото бързодействие на софтуерните системи.

Ще бъдат очертани общите граници на проблемната област и ще се покажат предимствата, които биха били постигнати при реализиране на специализиран инструментариум (framework) за оптимизация на софтуерни системи – SolidOpt.

Ще разгледаме архитектурата, видовете услуги и различните подсистеми на инструментариума. Ще бъдат дискутирани бъдещите насоки за развитие.

По време на семинара ще бъдат демонстрирани резултати от разработвания експериментален инструментариум SolidOpt, както и ще бъде направен анализ на някои от подсистемите на инструментариума и тестовите резултати ще бъдат съпоставени с тези от други съществуващи решения.